The Holy Rosary

Add Dutch audio

De volgende audiobestanden worden verzonden:
(* Facultatief)

Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

nl_segno_croce.mp3
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

nl_eterno_padre.mp3
Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden, en die van de hele wereld.

nl_per_la_sua.mp3
Omwille van Zijn smartelijk lijden, wees barmhartig voor ons, en voor de hele wereld.

nl_santo_dio.mp3
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons en over de hele wereld.

nl_sangue_e_acqua.mp3
O bloed en qater; die uit het hart van Jezus vloeiden, als bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U.

De Heilige Rozenkrans

nl_credo.mp3
GELOOFSBELIJDENIS

nl_pater.mp3
Onze Vader

nl_ave.mp3
Wees gegroet

nl_gloria.mp3
Eer aan de Vader

nl_salve_regina.mp3
Salve Regina

nl_litanie.mp3
Litanie van Loreto + "Laat ons bidden: Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus, onze Heer. Amen."

nl_gesu_mio.mp3
"Goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben."

nl_o_dio.mp3
"Haast U, o God, om mij te redden; Heer, kom mij spoedig te hulp."

nl_regina_pace.mp3
"Maria, koningin van de vrede, bid voor ons."

nl_intenzioni_papa.mp3
"Gebeden voor de Paus intenties..."

Gekozen geheimen:
nl_gioia1.mp3  "Eerste blijde geheim... De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria"
nl_gioia2.mp3 "Tweede blijde geheim... Maria bezoekt haar nicht Elisabeth"
nl_gioia3.mp3 "Derde droevige geheim... Jezus wordt met doornen gekroond"
nl_gioia4.mp3 "Vierde blijde geheim... Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen"
nl_gioia5.mp3 "Vijfde blijde geheim... Jezus wordt in de tempel teruggevonden"

nl_luce1.mp3 "Eerste geheim van het licht... De doop van Jezus in de Jordaan"
nl_luce2.mp3 "Tweede geheim van het licht... De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana"
nl_luce3.mp3 "Derde geheim van het licht... Jezus' aankondiging van het Rijk Gods"
nl_luce4.mp3 "Vierde geheim van het licht... De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor"
nl_luce5.mp3 "Vijfde geheim van het licht... Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal"

nl_dolore1.mp3 "Eerste droevige geheim... Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader"
nl_dolore2.mp3 "Tweede droevige geheim... Jezus wordt gegeseld"
nl_dolore3.mp3 "Derde droevige geheim... Jezus wordt met doornen gekroond"
nl_dolore4.mp3 "Vierde droevige geheim... Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarieberg"
nl_dolore5.mp3 "Vijfde droevige geheim... Jezus sterft aan het kruis"

nl_gloria1.mp3 "Eerste glorievolle geheim... Jezus verrijst uit de doden"
nl_gloria2.mp3 "Tweede glorievolle geheim... Jezus stijgt op ten hemel"
nl_gloria3.mp3 "Derde glorievolle geheim... De heilige Geest daalt neer over de apostelen"
nl_gloria4.mp3 "Vierde glorievolle geheim... Maria wordt in de hemel opgenomen"
nl_gloria5.mp3 "Vijfde glorievolle geheim... Maria wordt in de hemel gekroond"


Facultatief:

nl_gioia1v.mp3 (*) «In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria.»

nl_gioia2v.mp3 (*) «In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.'»

nl_gioia3v.mp3 (*) «In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea, naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.»

nl_gioia4v.mp3 (*) «Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen. Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven."»

nl_gioia5v.mp3 (*) «Zijn ouders reisden ieder jaar, bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat zij Hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug. Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.»

nl_luce1v.mp3 (*) «Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen; en een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb'»

nl_luce2v.mp3 (*) «Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' Jezus zei tot haar: 'Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.' Zijn moeder sprak tot de bedienden: 'Doet maar wat Hij u zeggen zal.'»

nl_luce3v.mp3 (*) «Hij zei: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.'»

nl_luce4v.mp3 (*) «Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht.»

nl_luce5v.mp3 (*) «Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 'Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.'»

nl_dolore1v.mp3 (*) «Toen Jezus met hen aan een landgoed kwam dat Getsémane heette, sprak Hij tot zijn leerlingen: 'Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.' Petrus en de twee zonen van Zebedeüs nam Hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak Hij tot hen: 'Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij.' Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich plat ter aarde en bad: 'Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.'»

nl_dolore2v.mp3 (*) «Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten Hem die op het hoofd en wierpen Hem een purperen mantel om. Ze traden op Hem toe en zeiden: 'Gegroet, koning der Joden!' En zij sloegen Hem in het gezicht.»

nl_dolore3v.mp3 (*) «Toen namen de soldaten van de landvoogd Jezus mee in het pretorium en verzamelden de hele afdeling rondom Hem. Zij trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieën en bespotten Hem met de woorden: 'Gegroet, koning der Joden!'»

nl_dolore4v.mp3 (*) «Zij vorderden een voorbijganger die van het veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, tot het dragen van het kruis. Zo brachten ze Hem naar de plaats Golgota, wat vertaald wordt met Schedelplaats.»

nl_dolore5v.mp3 (*) «Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Toen riep Jezus met luider stem: 'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.' Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.»

nl_gloria1v.mp3 (*) «Op de eerste dag van de week echter gingen zij zeer vroeg in de morgen naar het graf, met de welriekende kruiden die zij klaar gemaakt hadden. Zij vonden de steen weggerold van het graf, gingen binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken, stonden er plotseling twee mannen voor hen in een stralend wit kleed. Toen zij van schrik bevangen het hoofd naar de grond bogen, vroegen de mannen haar: 'Wat zoekt ge de Levende bij de doden?'»

nl_gloria2v.mp3 (*) «Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God.»

nl_gloria3v.mp3 (*) «Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.»

nl_gloria4v.mp3 (*) «...daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat aan mij zijn wonderwerken deed Die machtig is, en heilig is zijn Naam.»

nl_gloria5v.mp3 (*) «En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.»​


Stuur uw audiobestanden
hierheenDANK!!!

2024 iPray.eu. All Rights Reserved.

 Web Site  Building Software

Made with ‌

Mobirise