The Holy Rosary

Add Lietuvių audio

The audio files that are to be sent are the following: 
(* optional)

Gailestingumo vainikėlis

lt_eterno_padre.mp3
Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.

lt_per_la_sua.mp3
Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui.

lt_santo_dio.mp3
Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.

lt_sangie_e_acqua.mp3
O Kraujau ir Vandenie, kuris ištryškai iš Jėzaus Širdies kaip gailestingumo mums srovė, pasitikiu Tavimi! 

Švč. M. Marijos Rožinis

lt_segno_croce.mp3
+ Vardan Dievo - Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.

lt_credo.mp3 (TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ)
TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinų jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčià, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

lt_ave.mp3 (Sveika Marija)
Sveika, Marija, malones pilnoji! Viešpats su Tavimi! Tu pagirta tarp moteru ir pagirtas Tavo sunus – Jezus.
Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidejelius, dabar ir musu mirties valanda. Amen.

lt_pater.mp3 (Tėve mūsų)
Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

lt_gloria.mp3 (Garbė Dievui)
Garbė Dievui - Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

lt_gesu_mio.mp3
O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dagų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.

lt_regina_pace.mp3
Marija, Taikos karaliene, melski už mus.

lt_intenzioni_papa.mp3
Maldos popiežiaus intencija...


lt_gioia1.mp3 - Pirmas Džiaugsmo slėpinys. Angelo Gabrieliaus Apreiškimas Mergelei Marijai
lt_gioia2.mp3 - Antras Džiaugsmo slėpinys. Švč. Marijos apsilankymas pas šventąją Elzbietą
lt_gioia3.mp3 - Trečias Džiaugsmo slėpinys. Jėzaus gimimas Betliejaus tvertelyje
lt_gioia4.mp3 - Ketvirtas Džiaugsmo slėpinys. Marija ir Juozapas atneša Jėzų į šventyklą paaukoti
lt_gioia5.mp3 - Penktas Džiaugsmo slėpinys. Jėzaus atradimas šventykloje

lt_dolore1.mp3 - Pirmas Kančios slėpinys. Jėzaus malda Alyvų sode
lt_dolore2.mp3 - Antras Kančios slėpinys. Jėzaus nuplakimas
lt_dolore3.mp3 - Trečias Kančios slėpinys. Vainikavimas erškėčiais
lt_dolore4.mp3 - Ketvirtas Kančios slėpinys. Jėzus neša kryžių
lt_dolore5.mp3 - Penktas Kančios slėpinys. Jėzus ant kryžiaus miršta

lt_luce1.mp3 - Pirmas Šviesos slėpinys. Jėzaus krikštas Jordane
lt_luce2.mp3 - Antras Šviesos slėpinys. Vestuvės Kanoje
lt_luce3.mp3 - Trečias Šviesos slėpinys. Dievo Karalystės skelbimas
lt_luce4.mp3 - Ketvirtas Šviesos slėpinys. Atsimainymas
lt_luce5.mp3 - Penktas Šviesos slėpinys. Eucharistijos įsteigimas

lt_gloria1.mp3 - Pirmas Garbės slėpinys. Jėzaus prisikėlimas
lt_gloria2.mp3 - Antras Garbės slėpinys. Jėzaus žengimas į dangų
lt_gloria3.mp3 - Trečias Garbės slėpinys. Šventosios Dvasios atsiuntimas
lt_gloria4.mp3 - Ketvirtas Garbės slėpinys. Marijos paėmimas į dangų
lt_gloria5.mp3 - Penktas Garbės slėpinys. Marijos vaininkavimas dangaus ir žemės Karaliene


lt_salve_regina.mp3 (Sveika, Karaliene)
SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!


lt_litanie.mp3 (Švc. M. Marijos litanija...)
Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Christe, eleison!
Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, "
Šventoji Mergelių Mergele, "
Motina Kristaus, "
Motina Bažnyčios,
Motina Dievo malonės,
Motina gailestingumo,
Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,
Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,
Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,
Mergele garbingoji,
Mergele šlovingoji,
Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,
Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene šeimos,
Karaliene taikos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergele garbingoji ir palaimintoji, mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki!


OPTIONAL

lt_gioia1v.mp3
«Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija.» (Lk 1:26-27).

lt_gioia2v.mp3
«Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“.» (Lk 1, 39-45).

lt_gioia3v.mp3
«Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.» (Lk 2, 1-7).

lt_gioia4v.mp3
«Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose. Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą purplelių arba du balandžiukus.» (Lk 2,21-24).

lt_gioia5v.mp3
«Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais.» (Lk 2, 41-47).

lt_dolore1v.mp3
«Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane, ir tarė mokiniams: „Pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos“. Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi“. Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniūbsčias ir meldėsi: „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!“» (Mt 26, 36-39).

lt_dolore2v.mp3
«Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurine skraiste, ėjo prie jo ir šaipėsi: „Sveikas, žydų karaliau!“ Ir daužė jam per veidą.» (Jn 19, 1-3).

lt_dolore3v.mp3
«Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgulos būstinę ir surinko aplink jį visą kuopą. Jie išrengė jį ir apsiautė raudona skraiste. Nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į jo dešinę įspraudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir sakė: „Sveikas, žydų karaliau!“» (Mt 27, 27-29).

lt_dolore4v.mp3
«Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį – Simoną Kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą – panėšėti jo kryžių. 22 Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą; išvertus tai reiškia: „Kaukolės vieta“.» (Mk 15, 21-22).

lt_dolore5v.mp3
«Atėję į vietą, kuri vadinasi „Káukolė“, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius – vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“... Buvo apie šeštą valandą, kai visą kraštą apgaubė tamsa ir buvo tamsu iki devintos valandos, 45 saulės šviesai užgesus. Šventyklos uždanga perplyšo pusiau. O Jėzus galingu balsu sušuko: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Ir su tais žodžiais numirė.» (Lk 23:33-46).

lt_luce1v.mp3
«Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“.» (Mt 3, 16-17).

lt_luce2v.mp3
«Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“» (Jn 2, 1-5).

lt_luce3v.mp3
«„Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“» (Mk 1:15).

lt_luce4v.mp3
«Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa.» (Mt 17:1-2).

lt_luce5v.mp3
«Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas“» (Mt 26:26).

lt_gloria1v.mp3
«Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?» (Lk 24, 1-5).

lt_gloria2v.mp3
«Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje.» (Mk 16, 19).

lt_gloria3v.mp3
«Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.» (Apd 2, 1-4).

lt_gloria4v.mp3
«Nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Viešpats, ir šventas yra jo vardas!» (Lk 1:48-49).

lt_gloria5v.mp3
«Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas.» (Apr 12, 1).


Send your audio files here


THANK YOU SO MUCH!!!

2024 iPray.eu. All Rights Reserved.

 Free Web Site  Creation Software

Designed with Mobirise ‌

Website Maker