A szeretet felindítása IstenemA szeretet felindítása Istenem, mindennél jobban szeretlek, egész szívemből és lelkemből, mert minden fölött jó vagy és méltó minden szeretetemre.

Felebarátomat irántad való szeretetből úgy szeretem, mint önmagamat.

Mindenkinek megbocsátok, aki vétett ellenem, és bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam.

Ámen.

Szeretlek Téged Istenem, mindenekfölött, teljes szívemből, lelkemből, egyedül a Te jóságodért.

Vajha oly igaz szeretettel szeretnélek, amint szeretnek Téged a szent angyalok és dicsőült szentek.

Ezeknek szeretetével egybekapcsolom az én csekély szeretetemet és bemutatom Neked.

Ebben a szeretetben akarok élni és meghalni.

Ámen.

Szeretem Istenem minden felebarátomat is Teéretted, mert te parancsolod, hogy szeressem őket.

Az irántad érzett szeretetből minden testi-lelki jót kívánok nekik.

Azért az ellenem vétkezőknek tiszta szívből megbocsátok.

Akik ellen pedig én vétettem, azoktól szent színed előtt alázatosan bocsánatot kérek.

Mivel úgy szeretlek Téged Istenem, azért teljes szívemből szánom és bánom, hogy Téged, szeretetre méltó Istenemet bármikor is megbántottalak.

Utálom és győlölöm egész életemben elkövetett minden bőnömet.

Bárcsak megtehetném, hogy azokkal sohase bántottalak volna meg.

Kész vagyok ezután inkább meghalni, mintsem hogy Téged akármilyen, de különösen halálos bűnnel megbántsalak.

Szent kegyelmeddel erősíts meg ez indulataimban, föltett jó szándékaimban, hogy holtig állhatatosan megmaradhassak azoknak.

Azon kívül szent akaratodnak gondviselő vezérlésébe ajánlom testemet, lelkemet, életemet és mindenemet.

Legyen meg Uram mindenben szent akaratod: szegénységemben vagy gazdagságomban, betegségemben vagy egészségemben, kárvallásomban vagy jó szerencsémben, avagy egyéb testi-lelki boldog vagy boldogtalan állapotomban, de különösen ajánlom halálom óráját, amely ma, vagy bármikor bekövetkezhetik.

Ezeket a szent indulatokat most azért ébresztem föl, hogy a végső szentségekben méltóképpen részesülhessek.

Add Uram, hogy valóban is részes legyek bennük a kereszthalált szenvedett Úr Jézus érdemeiért!