L avdi Atit

Lavdi Atit, e Birit e Shpirtit Shenjt!
Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës.

Amen!