Malda septynioms Šventosios Dvasios dovanoms išmelstiViešpatie Jėzau, prieš žengdamas į dan­gų, tu pažadėjai atsiųsti Šventąją Dvasią pradėtam tavo apaštalų ir mokinių sielose darbui užbaigti ir atsiuntei ją pirmųjų Sek­minių dieną.

Teikis siųsti tą pačią Šventąją Dvasią ir man, kad ji ištobulintų mano sie­loje tavo malonės ir meilės veikimą.

Siųsk man Išminties Dvasią, kad galėčiau nieku laikyti laikinuosius dalykus ir trokšti vien tik amžinųjų.

Siųsk Supratimo Dvasią, kad apšviestų mano protą dieviška tiesa.

Siųsk Patarimo Dvasią, kad galėčiau pasirinkti saugiausią kelią patikti Dievui ir laimėti dangui.

Siųsk Tvirtumo Dvasią, kad su ta­vim pajėgčiau nešti savo kryžių ir ryžtingai nugalėčiau visas išganymo kliūtis.

Siųsk Pažinimo Dvasią, kad galėčiau geriau pa­žinti Dievą ir save ir kad vis tobuliau su­vokčiau šventumo kelią.

Siųsk maldingumo Dvasią, kad su vis didesniu malonumu ga­lėčiau tarnauti Dievui.

Siųsk Baimės Dvasią, kad būčiau perimtas meilingos pagarbos Dievui ir neišdrįsčiau daryti to, kas jam ne­patinka.

Paženklink mane, brangusis Vieš­patie, tikro (-os) savo mokinio (-ės) ženklu ir gaivink mane savo Dvasia kiekviename mano gyvenimo žingsnyje.

Amen.